Δικαστήρια

Λίστα πιστοποιητικών που μπορούμε να σας προμηθεύσουμε με μια απλή εξουσιοδότηση:

Έντυπο της εξουσιοδότησης: Εδώ!!

Αίτηση γενική (Γενικό Αρχείο Πρωτοδικείου Αθηνών)
Αίτηση για παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας (Πρωτοδικείο Αθηνών)
Δικαστικό πληρεξούσιο με ιδιωτικό έγγραφο (Πρωτοδικείο Αθηνών)
Έκθεση ένορκης εξέτασης μηνυτή (Εισαγγελέας Αθηνών)
Χορήγηση εγγράφων από ποινική δικογραφία
 (Εισαγγελέας Αθηνών)
Εισαγγελική παραγγελία λύσης γάμου (Εισαγγελέας Αθηνών)
Αίτηση για χορήγηση Ποινικού Μητρώου (Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών)
Αίτηση για λήψη ένορκης βεβαίωσης (Ειρηνοδίκης Αθηνών - σε μορφή rtf)
Αίτηση για λήψη ένορκης βεβαίωσης (Ειρηνοδίκης Αθηνών - σε μορφή pdf)
Υπόδειγμα ένορκης βεβαίωσης γενικό (Ειρηνοδικείο Αθηνών)
Υπόδειγμα ένορκης βεβαίωσης με ένσταση (Ειρηνοδικείο Αθηνών)
Αίτηση για δημοσίευση διαθήκης (Ειρηνοδικείο Αθηνών)
Αίτηση για δημοσίευση εταιρίας (Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό μεταβολών εταιρίας (Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό μεταβολών εταιρίας (Πρωτοδικείο Πειραιώς)
Πιστοποιητικό περί μη λύσης Α.Ε. (Πρωτοδικείο Αθηνών)
Προτίμηση δικασίμου (Πρωτοδικείο Αθηνών - σε μορφή pdf)
Προτίμηση δικασίμου (Πρωτοδικείο Αθηνών - σε μορφή rtf)
Πιστοποιητικό περί αναβολής αγωγής (Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη αφαίρεσης επιμέλειας ή γονικής μέριμνας (Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αγωγής (Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη ασκήσεως ανακοπής (Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για πτώχευση (Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δήλωσης παύσης πληρωμών (Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως (Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή-εξυγίανση (Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση (Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης διορισμού/αντικατάστασης εκκαθαριστή φυσικού προσώπου/εταιρίας (Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε ειδική εκκαθάριση (Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη διορισμού/αντικατάστασης εκκαθαριστή εταιρίας (Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη διορισμού/αντικατάστασης εκκαθαριστή εταιρίας (Ειρηνοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης σχεδίου αναδιοργάνωσης (Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση (Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη αμφισβητήσεως κληρονομικού δικαιώματος (Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς (Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς (Ειρηνοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης (Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης (Πρωτοδικείο Πειραιώς)
Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης (Ειρηνοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη ανάκλησης κληρονομητηρίου (Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη ανάκλησης κληρονομητηρίου (Ειρηνοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκων μέσων (Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη λύσης γάμου (Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πιστοποιητικό περί μη προσβολής αρχαιρεσιών σωματείου (Πρωτοδικείο Αθηνών)
Σωματείο: Απαιτούμενα για σύσταση - τροποποίηση - διάλυση (Ειρηνοδικείο Αθηνών)
Έκθεση περί παραίτησης από ένδικα μέσα (Πρωτοδικείο Αθηνών)
Έκθεση περί παραίτησης από ένδικα μέσα με δικηγόρο (Πρωτοδικείο Αθηνών)
Έκθεση όρκισης πραγματογνώμονα (Πρωτοδικείο Αθηνών)
Έκθεση περί αποποίησης κληρονομιάς για ένα κληρονόμο (Ειρηνοδικείο Αθηνών)
Έκθεση περί αποποίησης κληρονομιάς για περισσότερους κληρονόμους (Ειρηνοδικείο Αθηνών)
Έκθεση περί αποποίησης κληρονομιάς με πληρεξούσιο (Ειρηνοδικείο Αθηνών)
Έκθεση περί αποποίησης κληρονομιάς για ανήλικο από τους γονείς (Ειρηνοδικείο Αθηνών)
Έκθεση περί αποποίησης κληρονομιάς με διαθήκη για ένα κληρονόμο (Ειρηνοδικείο Αθηνών)
Έκθεση περί αποποίησης κληρονομιάς με διαθήκη για περισσότερους κληρονόμους (Ειρηνοδικείο Αθηνών)
Έκθεση περί αποδοχής κληρονομιάς με το ευεργέτημα (επ' ωφελεία) απογραφής (Ειρηνοδικείο Αθηνών)
Έκθεση περί αποδοχής λειτουργήματος εκτελεστή διαθήκης (Ειρηνοδικείο Αθηνών)
Έκθεση περί αποδοχής διορισμού κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς (Ειρηνοδικείο Αθηνών)
Έκθεση περί παραίτησης από διορισμό κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς (Ειρηνοδικείο Αθηνών)
Έκθεση περί αποποίησης διορισμού κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς (Ειρηνοδικείο Αθηνών)
Δήλωση τρίτου σε κατάσχεση γενικά (Ειρηνοδικείο Αθηνών)
Δήλωση τρίτου σε κατάσχεση με μισθώματα θετική (Ειρηνοδικείο Αθηνών)
Δήλωση τρίτου σε κατάσχεση με μισθώματα αρνητική (Ειρηνοδικείο Αθηνών)
Έντυπο παραβόλων έφεσης (Πρωτοδικείο Αθηνών)
Πίνακας προσκομιζομένων εγγράφων - σχετικών (Πρωτοδικείο Αθηνών)
Στοιχεία μάρτυρα για το ακροατήριο
Παραγγελία και επιταγή για απόδοση μισθίου και πληρωμή μισθωμάτων