Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Μπορούμε να προμηθευτούμε για εσάς έντυπα, αντίγραφα πτυχίων, προγράμματα σπουδών, αναλυτικές βαθμολογίες για όλα τα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Επίσης, αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.